top of page
  • Cristina Lefter

Noi unelte pentru concentrări economice în trusa Comisiei Europene


Regulamentul (UE) 2022/2560 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2022 privind subvențiile străine care denaturează piața internă ("Regulamentul"), adoptat la data de 28 noiembrie 2022 și în vigoare din 12 ianuarie 2023 a devenit aplicabil la 12 iulie 2023.[1] Printre altele, dispozițiile sale acordă Comisiei Europene puteri suplimentare pentru a examina concentrările de dimensiuni relevante pentru piața internă a Uniunii Europene, în cazul în care una dintre părțile implicate a primit subvenții din țări din afara UE, urmărind astfel să prevină denaturarea concurenței pe piața internă.


Prevederi principale


Regulamentul introduce trei noi instrumente în trusa cu unelte a Comisiei Europene:

  1. "Un instrument bazat pe notificare pentru a investiga concentrările care implică contribuții financiare acordate de guverne din afara UE, în cazul în care societatea achiziționată, una dintre părțile la fuziune sau la joint venture generează o cifră de afaceri în UE de cel puțin 500 de milioane euro, iar tranzacția implică contribuții financiare străine de peste 50 de milioane euro;

  2. Un instrument bazat pe notificare pentru investigarea ofertelor în cadrul procedurilor de achiziții publice care implică contribuții financiare acordate de guverne din afara UE, în cazul în care valoarea estimată a contractului este de cel puțin 250 de milioane de euro și oferta implică o contribuție financiară străină de cel puțin 4 milioane de euro pentru fiecare țară terță; și

  3. Un instrument general pentru a investiga toate celelalte situații de piață, în cazul în care Comisia Europeană poate iniția o analiză din proprie inițiativă (ex-officio)."[2]

Aplicarea în timp


Un aspect demn de remarcat este faptul că Regulamentul trebuie să fie luat în considerare pentru evenimente trecute, care au totuși efect asupra pieței interne în prezent. În conformitate cu dispozițiile tranzitorii ale Regulamentului,[3] (i) acesta se aplică subvențiilor străine acordate în cei cinci ani anteriori datei de 12 iulie 2023, în cazul în care aceste subvenții străine denaturează piața internă după 12 iulie 2023; (ii) prin derogare de la cele de mai sus, se aplică contribuțiilor financiare străine acordate în cei trei ani anteriori la 12 iulie 2023, în cazul în care astfel de contribuții financiare străine au fost acordate unei întreprinderi care notifică o concentrare sau care notifică contribuții financiare în contextul unei proceduri de achiziții publice în temeiul Regulamentului; și (iii) nu se aplică concentrărilor pentru care acordul a fost încheiat, oferta publică a fost anunțată sau o participație de control a fost dobândită înainte de 12 iulie 2023.[4]


Relevanța pentru tranzacțiile de fuziuni și achiziții și obligația de notificare


Primul instrument din trusa Comisiei pare a fi cel mai relevant pentru fuziuni și achiziții, deoarece impune părților relevante (detaliate mai jos) obligații de notificare, similare celor aplicabile în procedurile de autorizare a concentrărilor și în procedurile legate de investițiile străine directe (ISD).


În conformitate cu dispozițiile Regulamentului, tranzacțiile care îndeplinesc următoarele criterii[5] trebuie notificate în conformitate cu acest nou regim special:

  • Implică (i) o achiziție a controlului asupra unei întreprinderi, (ii) crearea unei întreprinderi comune (eng. joint venture sau JV) care îndeplinește în mod durabil toate funcțiile unei entități economice autonome sau (iii) o fuziune.

  • Îndeplinesc două praguri: (i) cel puțin una dintre întreprinderile care fuzionează, întreprinderea țintă achiziționată sau întreprinderea comună este stabilită în Uniunea Europeană și generează o cifră de afaceri totală în UE de cel puțin 500 de milioane euro; și (ii) următoarele întreprinderi au primit contribuții financiare totale combinate de peste 50 de milioane euro din partea unor țări terțe în cei trei ani care preced încheierea acordului, anunțarea ofertei publice sau achiziționarea unei participații de control: (A) în cazul unei achiziții, dobânditorul sau dobânditorii și întreprinderea dobândită; (B) în cazul unei fuziuni, întreprinderile care fuzionează; (C) în cazul unei întreprinderi comune, întreprinderile care creează o întreprindere comună și întreprinderea comună.

Probleme practice


În cazul concentrărilor de dimensiune europeană (cum ar fi achizițiile de societăți cu sediul în UE care îndeplinesc pragurile relevante), aplicarea Regulamentului înseamnă că este necesară o evaluare juridică suplimentară înainte de semnarea tranzacției și, eventual, efectuarea notificării, adică o sarcină administrativă suplimentară ca o condiție prealabilă implementării tranzacției.[6]


Trebuie remarcat faptul că proiectul de regulament de punere în aplicare a dispozițiilor Regulamentului[7] sugerează că societățile care ar face obiectul obligației de notificare vor trebui să comunice Comisiei volume mari de informații, ceea ce necesită, în practică, o muncă organizatorică semnificativă pentru stocarea și punerea la dispoziție a datelor din partea societăților implicate și a consultanților lor.


Având în vedere Regulamentul, evaluarea juridică preliminară semnării unei tranzacții de fuziuni și achiziții care trebuie notificată trebuie să acopere, de asemenea, acordarea de subvenții străine în ultimii trei ani înainte de concentrarea relevantă, precum și măsura în care piața internă ar fi putut fi denaturată după data de 12 iulie a acestui an.


Unele dintre conceptele utilizate în regulament vor fi detaliate în continuare de Comisie prin intermediul unor orientări care vor fi adoptate cel târziu la 12 ianuarie 2026 (cum ar fi aplicarea criteriilor pentru determinarea existenței unei denaturări).

[1] https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj [2] https://competition-policy.ec.europa.eu/foreign-subsidies-regulation/about_en (text extras în traducerea noastră) [3] Articolul 53 din Regulament. [4] Conform Articolului 46 din Regulament. [5] Articolul 20 din Regulament conține pragurile de notificare. [6] A se remarca formularea de la articolul 21 alineatul (1) (în conformitate cu articolul 54 alineatul (4), aplicabil începând cu 12 octombrie 2023): “Concentrările supuse obligației de notificare se notifică Comisiei înainte de punerea lor în aplicare și după încheierea acordului, după anunțarea ofertei publice sau după preluarea unei participații de control. [7] Propunerea de Regulament de Punere în Aplicare (UE) .../... al Comisiei privind modalitățile de desfășurare a procedurilor desfășurate de Comisie în temeiul Regulamentului (UE) nr. 2022/2560 al Parlamentului European și al Consiliului privind subvențiile străine care denaturează piața internă este disponibilă aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=pi_com%3AAres%282023%29842946

16 afișări0 comentarii

留言


bottom of page